Dijital Vatandaşlık ve Güvenlik

Dijital Vatandaşlık ve Güvenlikİnternetin yaygınlaşması Türkiye’de dikkatlerin bu yöne çevrilmesine yol açmıştır. Türkiye’de İnternet penetrasyonu (yüzde 40) batılı ülkelerin çoğunun gerisinde olmakla birlikte bu alanda son 5 yılda kaydedilen ilerleme önemlidir. Sosyal ağlar, oyunlar, ayrıca haberlerin izlenmesi ve posta gibi gündelik işler hep online yapılmaktadır.

Türkiye’de 10-24 yaş aralığındaki gençler, orantısız bir şekilde,en yüksek internet kullanıcıları grubunu oluşturmaktadır. Gerek kamu, gerekse özel sektörün BİT alanına sürekli yatırım yapmaları, erişimin iyileştirilmesi, dijital okuryazarlıkta gerek cinsiyet gerekse mekân açısından var olan eşitsizliklerin azaltılması yanında Türkiye aynı zamanda internet kullanıcılarını korumaya yönelik sürekli hükümet girişimlerine tanık olmaktadır.

Bu alanda koruma ihtiyacı yalnızca Türkiye’deki yasal düzenlemelerde değil, örneğin Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme (ÇHS-1989) gibi uluslararası sözleşmelerde de dile getirilmektedir. Bununla birlikte, örneğin cinsel sömürü dahil olmak üzere şiddet, istismar ve suiistimal gibi zararlı durumlara karşı korunma hakkı (ÇHS Madde 34) ile görüş dile getirme (ÇHS Madde 12), ifade özgürlüğü (ÇHS Madde 13), toplantı (ÇHS Madde 15) ve bilgiye erişim hakkı (ÇHS Madde 17) gibi temel haklar ve özgürlükler arasında bir denge kurulması gerekmektedir.

Bu durum, dijital çağda tüm hükümetlerin karşı karşıya kaldıkları karmaşık bir göreve işaret etmektedir. İnternetin sunduğu engin fırsatlardan en yaygın biçimde yararlanılmasını sağlamak ile yurttaşların bunun getireceği risklerden korunması arasında bir denge tutturmak oldukça önem kazanmaktadır. Mayıs ayındaki gösterilerin ortaya koyduğu gibi, riskin azaltılması yönünde hükümet tarafından önerilen yöntemle sivil toplumun özgürlüklerin korunması yönündeki talepler bazı noktalarda birbiriyle uyuşmamakta ve Türkiye’deki ergenler ve gençlerin dijital ortamdaki davranışlarının ve yüz yüze oldukları risklerin daha iyi kavranması gerekmektedir.

Bu konuda UNICEF tarafından hazırlanan raporu alt tarafta paylaşıyorum.

Türkiye’de internet kullanımı ve online güvenlikle ilgili mevcut bilgi ve araştırmaları analiz etmeye yönelik literatür taramasından oluşan bu rapor, Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki gençlerin yaşamlarında internetin rolünü inceleyen bir araştırma dizisinin parçasını oluşturmaktadır.

Rapor, Türkiye’nin teknoloji alanında bugünkü durumunu, ülkedeki ergenlerin ve gençlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden (BİT) ne ölçüde yararlandıklarını ortaya koymaktadır. Daha sonra rapor, internette gezinti sırasında Türkiyeli gençlerin karşılaştıkları güvenlik riski türlerini ele almakta, interneti izlemeye yönelik girişimleri ayrıntılarıyla değerlendirmekte, bu girişimlerin ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkı ihlali olup olmadığını tartışmaktadır.

Araştırma, önümüzdeki yıllarda hedefin, kişisel özgürlükler ihlal edilmeden BİT fırsatlarının nüfusun tüm kesimlerine güvenli biçimde yaygınlaştırılmasını teşvik etmek olacağını ileri sürmektedir.

Rapor: Türkiye’de Dijital Vatandaşlık Algısı ve Bu Algıyı İnternetin Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanımı ile Artırma Yöntemleri

Similar Posts:
About

Ali is a seasoned business leader and executive with 10 years of diverse experience in Digital and Commercial areas of IT industry. He gained broad experience in managing on-demand (cloud) and on-premise offerings in both Public and Private sectors in Turkey and UK&I.'Dijital Vatandaşlık ve Güvenlik' has no comments

Be the first to comment this post!


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

Ali Rıza Babaoğlan | All Rights Reserved, part of Grow in EMEA Investment Advisory group.